Home > Мэдээ, мэдээлэл > Аймгийн Засаг даргатай байгуулсан гэрээгээр хүлээсэн үүргийн биелэлтээрээ сумдаас эхний тавд оров

Аймгийн Засаг даргатай байгуулсан гэрээгээр хүлээсэн үүргийн биелэлтээрээ сумдаас эхний тавд оров

Монгол Улсын Засгийн газрын болон аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 2020-2021 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, аймгийн Засаг даргатай байгуулсан гэрээгээр хүлээсэн үүрэг, сумынхаа нийгэм эдийн засгийг хөгжүүлэх талаар дэвшүүлсэн зорилт, арга хэмжээг амжилттай, үр дүнтэй хэрэгжүүлэн 2021 оны ажлаар тэргүүлсэн таван сумын Засаг даргыг өнөөдөр аймгийн Засаг дарга шагнаж, урамшуулсан. Эрдэнэбулган сумын тухайд дээрх ажлаараа 5-р байранд орсон тул амжилтыг үнэлж, хүндэт өргөмжлөлөөр шагналаа.

%d bloggers like this: